Mitä hakemus sisältää

Apurahahakemus tehdään täyttämällä sähköinen hakemuslomake suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi sekä lataamalla siihen tarvittavat liitteet, jotka voivat myös olla edellä mainituilla kielillä tai niiden yhdistelmillä lukuun ottamatta julkista kuvausta, joka liitetään suomenkielisenä.

Liitteet

Tiivistelmä

Enintään 250 sanan pituinen tiivistelmä, joka sisältää otsikon, hakijoiden nimet ja pääkohdat tutkimussuunnitelmasta.

Julkinen kuvaus

Alkoholitutkimussäätiö julkaisee verkkosivuillaan rahoituksen saaneiden hankkeiden julkiset kuvaukset, jotka hakijat ovat laatineet hakemusta jättäessään. Julkisen kuvauksen avulla viestitään rahoitusta saavasta tutkimuksesta muille tutkijoille ja suurelle yleisölle. Tutkimuksen kuvauksen on tarpeen olla mahdollisimman selkeä ja yleiskielinen. Kuvauksen enimmäispituus on 250 sanaa ja se voi sisältää linkkejä hankkeen verkkosivuille.

Selvitys aiemmalla Alkoholitutkimussäätiön rahoituksella tehdystä tutkimuksesta

Jatkorahoitusta haettaessa suunnitelmassa on oltava selvitys tutkimuksen tähänastisesta etenemisestä aiemmalla rahoituskaudella.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmassa esitetään alalukuina:

  1.  (jos hanke on saanut aiemmin Alkoholitutkimussäätiön apurahaa, on aluksi esitettävä tiivis selvitys rahoituksella tehdystä työstä ja tähänastisista tuloksista)
  2. tutkimusongelman tausta (luonne ja merkitys, sen yhteydet aikaisempaan tutkimukseen)
  3. tutkimuksen tavoite
  4. aineisto ja menetelmät sisältäen eettisten kysymysten ratkaisut
  5. aikataulu
  6. julkaisusuunnitelma
  7. suorituspaikka ja yhteistyötahot
  8. yksityiskohtainen talousarvio (myös mahdollinen muun rahoituksen osuus ja lähde).

Muut liitteet

Ihmistä koskevissa tutkimuksissa on oltava liitteenä eettisen toimikunnan lausunto, tai apurahanhakijan on esitettävä muu yksityiskohtainen selvitys eettisistä menettelytavoista, joilla turvataan tutkittavien yksityisyyden suoja ja henkilökohtainen loukkaamattomuus.

Rekistereihin pohjautuvissa tutkimuksissa on oltava lupa rekisterien käyttöön. Koe-eläintutkimuksista on esitettävä koe-eläintutkimuslupa.

Mikäli lupaprosessit ovat kesken hakemusta jätettäessä, ne toimitetaan säätiölle myöhemmin, kuitenkin ennen mahdollisen apurahan maksamista.

Aineistonhallintasuunnitelma

Säätiö edellyttää tutkimussopimusapurahan hakijoilta Suomen Akatemian mallin mukaista selvitystä hankkeen tutkimusaineistojen hallinnasta ja jatkokäytön mahdollistamisesta. Suunnitelmassa selvitetään, miten hankkeen tutkimusaineistot tullaan hankkimaan, miten niitä käytetään, säilytetään ja suojataan ja miten niiden myöhempi käyttö mahdollistetaan. Selvityksestä tulee lisäksi käydä ilmi, mitkä ovat hankkeen käyttämien ja synnyttämien aineistojen omistus- ja käyttöoikeudet. Tämä ns. aineistonhallintasuunnitelma esitetään tutkimussuunnitelmassa.

Alkoholitutkimussäätiö suosittelee, että hankkeet luovuttavat kokoamansa yhteiskuntatieteellisen aineiston Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston käyttöön. Lisätietoja saa Suomen Akatemian verkkosivuilta.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkosivut
Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen haku-ohjeet