Alkoholitutkimus- ja rahapelihaitta-apurahan hakeminen

Alkoholitutkimus- ja rahapelihaitta-apurahan hakeminen

Apurahahakemus

Tutkimussuunnitelmaa arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

  1. tutkimusaiheen merkitys (tieteellinen, käytännöllinen, päihdepoliittinen, uutuusarvo)
  2. tutkimussuunnitelman laatu ja toteutettavuus (suunnitelmallisuus, realistisuus sekä tutkimusasetelman, -aineiston ja -menetelmien riittävän tarkka käsittely ja niiden soveltuvuus tutkittavaan ongelmaan)
  3. tutkimuksen toteuttamisedellytykset (hakijan tai työryhmän asiantuntemus, yhteistyösuhteet, näyttö hakijan mahdollisuudesta saada suunniteltu tutkimus toteutettua suunnitellussa aikataulussa).

Rahapelihaittojen tutkimushankkeiden arvioinnissa käytetään hyväksi linjausdokumenttia Arpajaislain 52 § painopisteistä ja linjauksista vuosille 2021-2023. Linjausdokumentti

Hakemuslomakkeen lisäksi on täytettävä henkilölomake vastuullisesta päätutkijasta ja jokaisesta henkilökohtaista apurahaa hakevasta ryhmän jäsenestä.

Mitä hakemus sisältää

Hakemuksen jättäminen

Apurahaa haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakulomake liitteineen verkkopalvelussa. Apurahahakemusten verkkopalvelu on avoinna 1.9.-30.9. kello 16.00 asti. Sähköisen hakemuksen jättämisen jälkeen järjestelmä ohjaa sähköiseen allekirjoituspalveluun, jossa hakemus on allekirjoitettava hakukuukautta seuraavan kuukauden 6. päivään mennessä. Allekirjoituspalvelussa tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Hakemusta ei käsitellä, jos se on puutteellinen tai se ei ole saapunut perille määräaikaan mennessä.

Tarkempia tietoja antaa tutkimusjohtaja Tomi Lintonen, puh. 040 593 7119.

Apurahan suuruus

Alkoholitutkimussäätiö myöntää apurahan päätoimista tutkimustyötä varten. Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu palkkatyöstä poissaolon korvaukseksi. Täyspäiväisen apurahatutkimuksen rinnalla voidaan hyväksyä enimmillään 20 %:n osa-aikainen työskentely. Mikäli työskentely on laajempaa, apuraha sovitetaan palkkatyöhön eri hakemuksesta. Työskentelyaika ilmoitetaan kuukausina. Kokopäivätoimiseen tutkimukseen myönnetään henkilökohtaista apurahaa seuraavasti:

  • maisteri 1750 euroa kuukaudessa
  • tohtori 2250 euroa kuukaudessa
  • dosentti 2500 euroa kuukaudessa.

Henkilökohtaiset apurahat ovat verovapaita valtion taiteilija-apurahan vuosittaiseen määrään saakka (1.1.2020 alkaen 1939,15 euroa/kk eli 20 728,44 euroa vuodessa.). Henkilökohtaista apurahaa ei voi siirtää toiselle. Palkatun aputyövoiman osalta apurahansaajan on huolehdittava veronpidätyksestä ja muista palkanmaksajan velvoitteista. Apurahan saajan on itse huolehdittava sosiaaliturvamaksuistaan – lisää tietoa tästä saa Melasta Mela apurahansaajille

Muut kulut

Painatuskuluihin ei myönnetä apurahaa. Työskentelyapurahaan liittyen tutkijalle voidaan myöntää työpistekorvaus. Korvauksen myöntäminen edellyttää dokumentoitua, työpisteen tarjoajan vaatimusta korvauksesta työskentelyn edellytyksenä. Matka-avustuksia ei sisällytetä hakemukseen, vaan niitä voi hakea kolme kertaa vuodessa erillisellä matka-apurahahakulomakkeella. Matka-avustusten hakuajat selviävät matka-apurahahakemuslomakkeesta.

Kahdentoista kuukauden ja sitä pitempiin työskentelyapurahoihin on mahdollisuus liittää hakemus apurahatutkijan vakuuttamisesta sairaanhoitokulujen ja kuolemantapauksen varalta.

Lisää tietoa matka-apurahojen hakemisesta

Muutoksista ilmoittaminen

Apurahansaajan on raportoitava lyhyesti vuosittain syyskuun loppuun mennessä apurahatyöskentelynsä tuloksista siihen asti, kun kaikki tutkimussuunnitelmaan liittyvät julkaisut ovat ilmestyneet. Tutkimussopimustutkijoilla raportointi tapahtuu puolivuosittain sopimuksessa määrättyinä ajankohtina.

Jos apurahatutkija apurahan käyttökauden aikana saa muita mainittavia tuloja tai hän ottaa vastaan muita merkittäviä työtehtäviä tai muissa tutkimustyöhön vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta Alkoholitutkimussäätiölle. Tarvittaessa muutetaan apurahatutkijan ja säätiön välistä sopimusta. Vastaavalla tavalla on meneteltävä, jos apurahansaaja haluaa muuttaa rahojen käyttötarkoitusta.

Alkoholitutkimussäätiöllä on oikeus vaatia selvitystä ja ryhtyä toimenpiteisiin, jos rahansaaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja, hän ei ole ilmoittanut edellä mainituissa tapauksissa muutoksista tai hän on muulla tavalla jättänyt noudattamatta apurahansaamisen ehtoja. Vakavissa rikkeissä Alkoholitutkimussäätiö voi jättää myönnetyn rahan tilittämättä tai jopa käynnistää myönnettyjen rahojen takaisinperinnän.

Tietojen luovutus

Allekirjoituslomakkeella hakija antaa suostumuksensa apurahoja koskevien tietojen vaihtoon säätiöiden ja rahastojen välillä kuitenkin siten, että hakemuksen tutkimussuunnitelmaan sisältyviä luottamuksellisia tietoja ei luovuteta. Hakija antaa myös suostumuksensa siihen, että hankkeen julkinen kuvaus voidaan luovuttaa julkiseen tietokantaan rahoituspäätösten julkistamisen jälkeen.

Tarkempia tietoja antaa tutkimusjohtaja Tomi Lintonen, puh. 040 593 7119.

Lista myönteisen rahoituspäätöksen saaneista hankkeista julkaistaan säätiön verkkosivuilla aikaisintaan 27.11. ja viimeistään 30.11.2020.