Alkoholitutkimus- ja rahapelihaitta-apurahan hakeminen

Alkoholitutkimus- ja rahapelihaitta-apurahan hakeminen

Apurahahakemus

Tutkimussuunnitelmaa arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

  1. tutkimusaiheen merkitys (tieteellinen, käytännöllinen, päihdepoliittinen, uutuusarvo)
  2. tutkimussuunnitelman laatu ja toteutettavuus (suunnitelmallisuus, realistisuus sekä tutkimusasetelman, -aineiston ja -menetelmien riittävän tarkka käsittely ja niiden soveltuvuus tutkittavaan ongelmaan)
  3. tutkimuksen toteuttamisedellytykset (hakijan tai työryhmän asiantuntemus, yhteistyösuhteet, näyttö hakijan mahdollisuudesta saada suunniteltu tutkimus toteutettua suunnitellussa aikataulussa).

Rahapelitutkimushankkeiden arvioinnissa käytetään hyväksi Rahapelipoliittisen ohjelman mukaisia linjauksia pelihaittojen vähentämiseksi Suomessa vuoteen 2030. Syyskuun 2024 hakuperiodilla toivotaan erityisesti rahapelijärjestelmän muutoksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvää tutkimusta.

Hakemuslomakkeen lisäksi on täytettävä henkilölomake vastuullisesta päätutkijasta ja jokaisesta henkilökohtaista apurahaa hakevasta ryhmän jäsenestä.

Avoin julkaiseminen

Alkoholitutkimussäätiö suosittelee rahoittamilleen tutkijoille avointa tieteellistä julkaisemista. Säätiö pitää ensisijaisena avoimen julkaisemisen rahoittajana yliopistoja tai tutkimuslaitoksia, joissa tutkimus tehdään. Apurahahakemusten tutkimussuunnitelmiin on kuitenkin mahdollista budjetoida avoimeen julkaisemiseen tarkoitettua apurahaa. Apurahaa voidaan myöntää avoimeen julkaisemiseen Alkoholitutkimussäätiön rahoittamille hankkeille siinä vaiheessa, kun julkaisu on hyväksytty julkaistavaksi.

Mitä hakemus sisältää

Hakemuksen jättäminen

Apurahaa haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakulomake liitteineen verkkopalvelussa. Apurahahakemusten verkkopalvelu on avoinna 1.9.-30.9. kello 16.00 asti. Sähköisen hakemuksen jättämisen jälkeen järjestelmä ohjaa sähköiseen allekirjoituspalveluun, jossa hakemus on allekirjoitettava hakukuukautta seuraavan kuukauden 6. päivään mennessä. Allekirjoituspalvelussa tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Hakemusta ei käsitellä, jos se on puutteellinen tai se ei ole saapunut perille määräaikaan mennessä.

Tarkempia tietoja antaa tutkimusjohtaja Tomi Lintonen, puh. 040 593 7119.

Apurahan suuruus

Alkoholitutkimussäätiö myöntää apurahan päätoimista tutkimustyötä varten. Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu palkkatyöstä poissaolon korvaukseksi. Täyspäiväisen apurahatutkimuksen rinnalla voidaan hyväksyä enimmillään 20 %:n osa-aikainen palkkatyö. Mikäli työskentely on laajempaa, apuraha sovitetaan palkkatyöhön eri hakemuksesta. Täysipäiväisen palkkatyön rinnalla ei ole mahdollista käyttää työskentely­apurahaa. Työskentelyaika ilmoitetaan kuukausina. Kokopäivätoimiseen tutkimukseen myönnetään henkilökohtaista apurahaa seuraavasti:

  • maisteri 2200 euroa kuukaudessa
  • tohtori 2750 euroa kuukaudessa
  • dosentti 3000 euroa kuukaudessa.

Apurahoja voidaan maksaa ainoastaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Mikäli apurahaa haetaan ennen tutkinnon suorittamista, hakijalla on hakuajan päättymisen jälkeen kuusi kuukautta aikaa esittää tutkintotodistus; muussa tapauksessa mahdollisesti myönnetty apuraha peruuntuu. Henkilökohtaiset apurahat ovat verovapaita valtion taiteilija-apurahan vuosittaiseen määrään saakka (1.3.2024 alkaen  26355,60 euroa vuodessa.). Henkilökohtaista apurahaa ei voi siirtää toiselle ilman Alkoholitutkimussäätiön erillistä päätöstä. Palkatun aputyövoiman osalta apurahansaajan on huolehdittava veronpidätyksestä ja muista palkanmaksajan velvoitteista. Apurahan saajan on itse huolehdittava sosiaaliturvamaksuistaan; esimerkiksi alle 53-vuotiailla alle 31565 euroa vuodessa saavan maksuprosentti on vuonna 2024 13,014 %. Lisää tietoa tästä saa Melasta Mela apurahansaajille

Säätiö jakoi vuonna 2023 apurahoja yhteensä 500 000 euroa, joista 320 000 suunnattiin alkoholi- ja huumetutkimukseen ja 180 000 euroa rahapelihaittojen tutkimukseen. Suurin yksittäisen hankkeen saama apuraha oli alkoholi- ja huumetutkimuksessa 40 500 euroa ja rahapelihaittojen tutkimuksessa 48 000 euroa.

Muut kulut

Painatuskuluihin ei myönnetä apurahaa. Työskentelyapurahaan liittyen tutkijalle voidaan myöntää työpistekorvaus. Korvauksen myöntäminen edellyttää dokumentoitua, työpisteen tarjoajan vaatimusta korvauksesta työskentelyn edellytyksenä. Matka-avustuksia ei sisällytetä hakemukseen, vaan niitä voi hakea kolme kertaa vuodessa erillisellä matka-apurahahakulomakkeella. Matka-avustusten hakuajat selviävät matka-apurahahakemuslomakkeesta.

Kahdentoista kuukauden ja sitä pitempiin työskentelyapurahoihin on mahdollisuus liittää hakemus apurahatutkijan vakuuttamisesta sairaanhoitokulujen ja kuolemantapauksen varalta. Vakuutusturva on mahdollinen alle 60-vuotiaille.

Lisää tietoa matka-apurahojen hakemisesta

Muutoksista ilmoittaminen

Apurahansaajan on raportoitava lyhyesti vuosittain syyskuun loppuun mennessä apurahatyöskentelynsä tuloksista siihen asti, kun kaikki tutkimussuunnitelmaan liittyvät julkaisut ovat ilmestyneet. Tutkimussopimustutkijoilla raportointi tapahtuu puolivuosittain sopimuksessa määrättyinä ajankohtina.

Jos apurahatutkija apurahan käyttökauden aikana saa muita mainittavia tuloja tai hän ottaa vastaan muita merkittäviä työtehtäviä tai muissa tutkimustyöhön vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta Alkoholitutkimussäätiölle. Tarvittaessa muutetaan apurahatutkijan ja säätiön välistä sopimusta. Vastaavalla tavalla on meneteltävä, jos apurahansaaja haluaa muuttaa rahojen käyttötarkoitusta.

Alkoholitutkimussäätiöllä on oikeus vaatia selvitystä ja ryhtyä toimenpiteisiin, jos rahansaaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja, hän ei ole ilmoittanut edellä mainituissa tapauksissa muutoksista tai hän on muulla tavalla jättänyt noudattamatta apurahansaamisen ehtoja. Vakavissa rikkeissä Alkoholitutkimussäätiö voi jättää myönnetyn rahan tilittämättä tai jopa käynnistää myönnettyjen rahojen takaisinperinnän.

Tietojen luovutus

Allekirjoituslomakkeella hakija antaa suostumuksensa apurahoja koskevien tietojen vaihtoon säätiöiden ja rahastojen välillä kuitenkin siten, että hakemuksen tutkimussuunnitelmaan sisältyviä luottamuksellisia tietoja ei luovuteta. Hakija antaa myös suostumuksensa siihen, että hankkeen julkinen kuvaus voidaan julkaista ja luovuttaa julkiseen tietokantaan rahoituspäätösten julkistamisen jälkeen.

Tarkempia tietoja antaa tutkimusjohtaja Tomi Lintonen, puh. 040 593 7119.

Lista myönteisen rahoituspäätöksen saaneista hankkeista julkaistaan säätiön verkkosivuilla aikaisintaan 27.11.2024 ja viimeistään 4.12.2024.